پسورد تمام فایل ها sibophysics

برای باز شدن فایل های تصویری حتماً باید برنامه ی کی ام پلیر را بر روی رایانه ی خود نصب کنید

پاسخ نامه مسائل منتخب ترمودینامیک

پاسخ نامه مسائل منتخب الکتریسیته ساکن

پاسخ نامه مسائل منتخب جریان الکتریکی

ترانسفورماتور

القای متقابل

دانلود نسخه نمایشی از نرم افزار سیب و فیزیک سال سوم 1

دانلود نسخه نمایشی از نرم افزار سیب و فیزیک سال سوم 2