برای استفاده به کمک تخته های هوشمند توسط دبیران

دانش آموزان دبیرستانی و کنکوری های عزیز

این پاورپوینت ها با توضیحات دبیران محترم در کلاس کامل تر می شوند

اطلاع رسانی از طریق صفحۀ اینستاگرام

golzari_teacher  follow us: golzari_teacher @ instagram

اطلاع رسانی از طریق کنال تلگرامی زیر

@physicschanell

رمز ورود اولیه برای تمام فایل ها عبارت است از

www.physicsiran.ir

در پنجره دوم گزینه زیر را انتخاب کنید

read only

القای الکترومغناطیسی بخش چهارم

القای الکترومغناطیسی بخش سوم

القای الکترومغناطیسی بخش دوم

القای الکترومغناطیسی بخش اول

حرکت نوسانی ساده - بخش دوم

حرکت نوسانی ساده - بخش اول

امواج الکترومغناطیس بخش دوم

امواج الکترومغناطیس بخش اول

دینامیک بخش اول

حرکت نوسانی ساده بخش پنجم

حرکت نوسانی ساده بخش چهارم

حرکت نوسانی ساده بخش سوم

دینامیک بخش پنجم

دینامیک بخش چهارم

دینامیک بخش سوم

دینامیک بخش دوم

دینامیک بخش نهم

دینامیک بخش هشتم

دینامیک بخش هفتم

دینامیک بخش ششم

مغناطیس بخش چهارم

مغناطیس بخش سوم

مغناطیس بخش دوم

مغناطیس بخش اول

حرکت شناسی بخش چهارم

حرکت شناسی بخش سوم

حرکت شناسی بخش دوم

مغناطیس بخش پنجم

حرکت شناسی بخش هشتم

حرکت شناسی بخش هفتم

حرکت شناسی بخش ششم

حرکت شناسی بخش پنجم

حرکت شناسی بخش اول

حرکت شناسی بخش یازدهم

حرکت شناسی بخش دهم

حرکت شناسی بخش نهم

ترمودینامیک بخش چهارم

ترمودینامیک بخش سوم

ترمودینامیک بخش دوم

ترمودینامیک بخش اول

خازن 1

ترمودینامیک بخش هفتم

ترمودینامیک بخش ششم

ترمودینامیک بخش پنجم

خازن 2

جریان الکتریکی بخش ششم

جریان الکتریکی بخش پنجم

جریان الکتریکی بخش چهارم

جریان الکتریکی بخش سوم

جریان الکتریکی بخش دوم

جریان الکتریکی بخش اول

انرژی و اختلاف پتانسیل الکتریکی

میدان الکتریکی

قانون کولن بخش سوم

قانون کولن بخش دوم

قانون کولن بخش اول

                            

انتقادات و پیشنهادات خود در مورد فایل های فوق را از طریق برنامۀ تلگرام به صفحۀ زیر ارسال کنید

@golzariphysicsteacher